external image 748.gif

external image arrowB2.gif

plant.jpgการบำรุงรักษาป่า

1.ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

2.หาแหล่งทำมาหากินให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง เพื่อเป็นการป้องกันการทำไร่เลื่อนลอย

3.ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน

4.ปิดป่าไม่อนุญาตให้มีการทำไม้

5.ใช้วัตถุอื่นทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้

6.ตั้งหน่วยป้องกันไฟป่า

7.ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้เห็นความสำคัญของป่าไม้
external image cute-animal021.gif