images (1).jpgTravel_20110425025825.jpg-คลองสองน้ำ3.jpgimages (2).jpg


external image arrowB2.gif

การศึกษาเกี่ยวกับป่าพรุ ยังไม่ได้ทำกันอย่างจริงจังมากนัก เนื่องจากความยากลำบากที่จะเข้าไปศึกษา ดังนั้น ระบบนิเวศของป่าชนิดนี้ยังเป็นเรื่องลี้ลับ มีลักษณะเฉพาะ และปัจจัยที่ควบคุมแตกต่างไปจากสังคมพืชอื่น จึงเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างไปจากสังคมพืชอื่นที่ยังไม่ได้สำรวจอีกจำนวนมาก




external image 1238941544.gifลักษณะของป่าพรุ

external image 1238941544.gifพันธุ์ไม้ที่พบในป่าพรุ

external image 1238941544.gifสัตว์ที่พบในป่าพรุ




external image cute-animal029.gif




external image 36922.gif