images.jpgoriginal_singwanddrooom2.jpgP1040434.JPGDSC06076.jpgc04-p04.jpg


external image arrowB2.gif

ป่าเต็งรังเป็นสังคมหนึ่งในกลุ่มป่าผลัดใบ ฉะนั้นลักษณะสำคัญในอันดับแรกของการจำแนกคือ การผลัดใบของไม้ส่วนใหญ่ในทุกระดับชั้นเรือนยอด ลำดับต่อไปในการจำแนก ป่าเต็งรังมีถิ่นกระจายโดยกว้าง ๆ ซ้อนทับกันอยู่กับป่าผสมผลัดใบแต่อาจแคบกว่าเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความแห้งแล้ง สังคมพืชชนิดนี้แท้จริงแล้วมีพบในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และบางส่วนของประเทศเวียดนามเท่านั้น ในประเทศอินเดียอาจมีป่าซาลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกระจายอยู่ในบางส่วน


external image 1238932079.gifลักษณะของป่าเต็งรัง

external image 1238932079.gifพันธุ์ไม้เด่นของป่าเต็งรัง

external image 1238932079.gifสัตว์ที่พบในป่าเต็งรัง
external image cute-animal002.gif

http://www.youtube.com/watch?v=ii1T5Ufnewwexternal image flowerline028.gif