large_IMG_3666.jpg

external image arrowB2.gif
external image 748.gif

พันธุ์ไม้ที่ปรากฎเด่นในสังคมป่าชายเลน คือ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก แสมดำ แสมขาว แสมทะเล ฝาดแดง ฝาดขาว โกงกางหัวสุม โปรงขาว โปรงแดง ลำแพน ตาตุ่มทะเล โพธิ์ทะเล ตะปูนขาว และตะปูนดำ พันธุ์ไม้พื้นล่างที่พบทั่วไป คือ เหงือกปลาหมอ จาก ชะคราม และเป้งทะเล

พันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดของป่าชายเลน คือ โกงกางใบเล็ก ใช้ในการเผาถ่าน ให้ถ่านที่มีคุณภาพดีที่สุด นอกจากนั้นยังนิยมใช้ทำเสา ประเทศอินโดนีเซียมีการส่งออกเพื่อทำเยื่อกระดาษ สำหรับพันธุ์ไม้พื้นล่างหลายชนิดเป็นอาหารของชาวบ้าน เช่น จาก เป้งทะเล และหลายชนิดใช้เป็นสมุนไพร เช่น เหงือกปลาหมอ พันธุ์ไม้ป่าชายเลนบางชนิด เช่น ต้นตาตุ่มทะเล ยางทำให้เกิดอาการท้องเดินอย่างรุนแรงexternal image cute-animal041.gif