พืชที่พบในป่าพรุ เช่น กระท้อแดง หลุมพี หลาวชะโอน สาคู ช้างไห้ สะเตียว