ป่าเบญจพรรณ

เพื่อให้นักเรียนจำลักษณะของป่าเบญจพรรณได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพันธุ์ไม้ในป่าเบญจพรรณ

เพื่อให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ

ป่าเต็งรัง

เพื่อให้นักเรียนจำลักษณะของป่าเต็งรังได้ถูกต้อง

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพัธุ์ไม้ในป่าเต็งรัง

เพื่อให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่า

ป่าดิบชื้น

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลักษณะของป่าดิบชื้น

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าพันธุ์ไม้ของป่าดิบชื้น

เพื่อให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ป่าดิบชื้น

ป่าดิบแล้ง

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลักษณะของป่าดิบแล้ง

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพันธุ์ไม้ในป่าดิบแล้ง

เพื่อให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ป่าดิบแล้ง

ป่าดิบเขา

เพื่อให้นักเรียนจำลักษณะของป่าดิบเขาได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของป่าดิบเขา

เพื่อให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ป่าดิบเขา

ป่าสน

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลักษณะของป่าสน

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าพันธุ์ไม้ที่พบในป่าสน

เพื่อให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ป่าสน

ป่าพรุ

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลักษณะของป่าพรุ

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพันธุ์ไม้ที่พบในป่าพรุ

เพื่อให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ที่พบในป่าพรุ

ป่าชายเลน

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลักษณะของป่าชายเลน

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพันธุ์ไม้ที่พบในป่าชายเลน

เพื่อให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ที่พบในป่าชายเลน

ป่าชายหาด

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลักษณะของป่าชายหาด

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพันธุ์ไม้ที่พบในป่าชายหาด

เพื่อให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายหาด

การอนุรักษ์ป่า

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความจำเป็นในการอนุรักษ์ป่า

เพื่อให้นักเรียนรู้จักการบำรุงรักษาป่า

เพื่อให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้external image 26213_191610.gif