ภาษาไทย

วสันต์ พงศาพิชญ์. สภาวะแวดล้อมของเรา. พิมพ์ครั้งที่5. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

ภาษาต่างประเทศ

http://www.huaikhakhaeng.net/forest/dip.html
http://www.huaikhakhaeng.net/forest/dry.html
http://www.prdnorth.in.th/The_King/king_forest_02.php
http://www.wwf.or.th/news_and_information/?121867

external image flowerline009.gif