Recent Changes

Saturday, September 29

 1. page space.menu edited ... {http://s256.photobucket.com/albums/hh186/nina675555/th_23-1.gif} อาจารย์ผู้สอน {http://t1.gs…
  ...
  {http://s256.photobucket.com/albums/hh186/nina675555/th_23-1.gif} อาจารย์ผู้สอน
  {http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4RDXPbvzbXHgL5bg64CQNny1nFf-nSVQTJBV12MY9wfSKZ2BtkA}
  http://www.teched.rmutt.ac.th/
  {http://dl9.glitter-graphics.net/pub/123/123919nqbdnpq35j.gif}
  {http://i489.photobucket.com/albums/rr252/yamiejung13/713.gif}
  (view changes)
 2. page space.menu edited ... {http://i489.photobucket.com/albums/rr252/yamiejung13/312.gif} แฟ้มสะสมผลงาน {http://s256.pho…
  ...
  {http://i489.photobucket.com/albums/rr252/yamiejung13/312.gif} แฟ้มสะสมผลงาน
  {http://s256.photobucket.com/albums/hh186/nina675555/th_23-1.gif} อาจารย์ผู้สอน
  {http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4RDXPbvzbXHgL5bg64CQNny1nFf-nSVQTJBV12MY9wfSKZ2BtkA}
  {http://dl9.glitter-graphics.net/pub/123/123919nqbdnpq35j.gif}
  {http://i489.photobucket.com/albums/rr252/yamiejung13/713.gif}
  (view changes)

Sunday, September 23

Friday, September 21

Thursday, September 13

 1. page อาจารย์ผู้สอน  edited ดร.ทศพร อาจารย์ผู้สอน ดร.ทศพร แสงสว่าง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเ…

  ดร.ทศพรอาจารย์ผู้สอน ดร.ทศพร แสงสว่าง
  อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่่อสารการศึกษา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  e-mail:sthosporn @yahoo.com

  (view changes)
  11:41 pm

Friday, August 17

 1. page Socialnetwork edited ... สุชาดา สำเนียงล้ำ http://suchada.wikispaces.com รัชชานนท์ คุ้มเกิด http://nikonprofessional.w…
  ...
  สุชาดา สำเนียงล้ำ http://suchada.wikispaces.com
  รัชชานนท์ คุ้มเกิด http://nikonprofessional.wikispaces.com
  อภิวัฒน์ ตรีฉัตร http:dogget.wikispaces.comhttp://dogget.wikispaces.com/home
  อนันตชัย บุญฤทธิ์ http://fishchai.wikispaces.com
  {http://dl2.glitter-graphics.net/pub/909/909582q39w554334.gif}
  (view changes)
 2. page การอนุรักษ์ป่า edited {king1.jpg} {http://www.hakkastudy.in.th/Image/arrowB2.gif} จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ…
  {king1.jpg}
  {http://www.hakkastudy.in.th/Image/arrowB2.gif}
  จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง เล่าถึงแรงบันดาลใจ ในความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ป่า น้ำ ดิน ซึ่งโยงใยมีผลกระทบต่อกัน ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ว่า
  อาจมีบางคนเข้าใจว่า ทำไมถึงสนใจเรื่องชลประทาน หรือ เรื่องป่าไม้ จำได้เมื่ออายุ 10 ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดินแล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมีป่า อย่าง นั้นเม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทำให้ไหลตามน้ำไป ไปทำความเสียหาย ดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน้ำไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ ดิน และเป็นหลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทำให้เดือด ร้อนตลอด ตั้งแต่ดินภูเขาจะหมด ไปกระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มี ตะกอนลงมาในแม่น้ำทำให้น้ำท่วมนี่นะ เรียนมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ การที่ทรงเห็นความสำคัญของปัญหาป่าเสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระ ทบต่อปัญหาด้านอื่นๆ ไม่เฉพาะแต่ปัญหาเรื่องดิน เรื่องน้ำเท่านั้น หากโยงใยถึง ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง คุณธรรมและระบบนิเวศน์ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทำให้แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาป่า มิได้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่าง โดดๆ หากแต่รวมเอางานพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด เข้าไปทำงานในพื้นที่ อย่าง ประสานสัมพันธ์กัน
  (view changes)
 3. page ป่าชายหาด edited {ป่าไม้ 2.jpg} {korra4.jpg} {4158-001.jpg} {20120312802_09.jpg} {http://www.hakkastudy.in.t…
  {ป่าไม้ 2.jpg}
  {korra4.jpg} {4158-001.jpg} {20120312802_09.jpg}
  {http://www.hakkastudy.in.th/Image/arrowB2.gif}
  ป่าชายหาดป็นระบบนิเวศที่สำคัญอีกระบบหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากระบบนิเวศอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะถูกละเลยและเพิกเฉย เนื่องจากถูกมองว่าเป็นกลุ่มพืชที่ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ แต่ในมุมมองด้านนิเวศวิทยาแล้วป่าชายหาดมีความสำคัญอย่างมาก โดยนอกจากจะทำหน้าที่เป็นตัวยึดหน้าดินที่ส่วนใหญ่เป็นทรายแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นแนวกำบังคลื่นลมพายุจากทะเล อีกทั้งยังช่วยเก็บกักน้ำและความชุ่มชื้นที่มีอยู่น้อยนิดในสภาพดินที่เป็นทราย ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสรรพชีวิตอีกเป็นจำนวนมากในบริเวณดังกล่าว
  ปัจจุบันป่าชายหาดในหลายพื้นที่ถูกทำลายและปรับเปลี่ยนสภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว จนไม่เหลือสภาพธรรมชาติดั้งเดิมที่มีความสำคัญทางนิเวศวิทยา อีกทั้งยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง โดยนำเอาชนิดพืชอื่น เช่น มะพร้าว ปาล์มประดับ ซึ่งไม่ได้เป็นพืชดั้งเดิมมาปลูกทดแทนเพื่อความสวยงาม ทำให้ระบบนิเวศป่าชายหาดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เวลาที่ได้ไปท่องเที่ยวตามชายหาดทะเลก็ควรช่วยกันรักษาความสะอาด และไม่ควรทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
  (view changes)

More